projekt indywidualny.

Czyli stworzenie dla Ciebie projektu domu, który będzie dokładnie odpowiadał Twoim potrzebom, niczym szyty na miarę. W zakres opracowania projektu wchodzą:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
Prace polegające na uzyskaniu materiałów bazowych niezbędnych do wykonania projektu budowlanego. Możesz je uzyskać we własnym zakresie, albo mogę zrobić to za Ciebie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Są to m.in.
Wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (MPZP), lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku MPZP w danej lokalizacji.
Mapę do celów projektowych.
Opinię geotechniczną.
Wypis z rejestru gruntów.
Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej / deszczowej / gazu / elektrycznej.
Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej lub leśnej.
Uzgodnienia i decyzje uprawomocniające wykonanie zjazdu z drogi publicznej na działkę.
Inne, bardziej specyficzne dokumenty lub uzgodnienia (np. pozwolenie wodnoprawne, decyzja środowiskowa, itp.).

PROJEKT KONCEPCYJNY:
To schematyczne przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych Twojego domu jednorodzinnego. Na tym etapie planujemy rozkład funkcjonalny domu, wielkość poszczególnych pomieszczeń, aby pomieściły wszystko, co dla Ciebie niezbędne, oraz jego wygląd zewnętrzny i materiały wykończeniowe.

W zakres projektu wchodzą:
Schemat zagospodarowania terenu.
Projekt układu funkcjonalnego każdej kondygnacji budynku wraz z wrysowaniem propozycji rozmieszczenia mebli i wyposażenia.
Model 3D bryły budynku.
schemat elewacji oraz przekroju budynku.

PROJEKT BUDOWLANY:
Jest to opracowanie dokumentacji technicznej, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy oraz rozpoczęcia robót budowlanych. W skład wymaganej dokumentacji wchodzą:
Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt architektoniczno-budowlany.
Projekt techniczny, a w nim m.in:
– Projekt konstrukcji.
– Charakterystyka energetyczna.
– Projekty branżowe (instalacji elektrycznej, ogrzewczej, wentylacyjnej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej).

projekt przebudowy / rozbudowy.

Projekt przebudowy i rozbudowy dotyczy obiektów już istniejących: nie tylko domów jednorodzinnych, ale także mieszkań czy lokali usługowych. Często z przebudową obiektów budowlanych wiąże się zmiana sposobu użytkowania, którą także należy zgłosić do organu administracji architektoniczno-budowlanej. W zależności od skali przebudowy/rozbudowy poszczególne etapy współpracy odbywają się analogicznie jak w projekcie indywidualnym, ale zakres każdego etapu jest każdorazowo dopasowany i ustalany z inwestorem. Czyli podobnie jak w projekcie indywidualnym opracowujemy:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
A wśród nich dodatkowo konieczne może być sporządzenie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

PROJEKT KONCEPCYJNY – analogicznie jak w projekcie indywidualnym.
PROJEKT BUDOWLANY – analogicznie jak w projekcie indywidualnym.

adaptacja projektu gotowego.

Jeśli zakupiłeś gotowy projekt domu jednorodzinnego, to już pewnie wiesz, że zanim uzyskasz pozwolenie na budowę lub zgłosisz zamiar budowy domu, musisz zapewnić „adaptację projektu”, czyli dostosowanie projektu do rzeczywistych warunków jakie panują w danej lokalizacji, na konkretnej działce, o specyficznym ukształtowaniu i warunkach gruntowych, oraz do wymagań MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy. Adaptacja to również możliwość wprowadzenia zmian projektowych i dostosowania projektu do Twoich potrzeb. Adaptacji podlegają wszystkie branże (architektura, konstrukcja, instalacje). Do przystąpienia do adaptacji projektu konieczne jest zebranie odpowiednich dokumentów i uzgodnień, czyli prace przygotowawcze, analogicznie jak w projekcie indywidualnym. Możesz je uzyskać we własnym zakresie, albo mogę zrobić to za Ciebie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

zapraszamy do kontaktu.

w celu uzyskania dokładnej oferty
zachęcamy do przesyłania poglądowych rzutów mieszkań lub domów

szybki kontakt.

+48 501234484
biuro@viso-pracownia.pl

Poznań

szybki kontakt.